Byggande av grunden för hus från Jukka-talo

Byggandet börjar med grunden

Byggandet utgår från grunden oavsett om du bygger själv eller köper ett nyckelfärdigt huspaket som byggs av våra partners. En lokal grundläggningsplanerare behövs för upprättandet av grundläggningsplanen för ett enfamiljshus. Vid sidan av grundläggningsplanen behövs oftast även en undersökning av markgrunden. Enligt undersökningen bestämmer grundläggningsplaneraren grundläggningssättet för huset, om grunden eventuellt behöver pålas etc. När du köper ett huspaket eller ett fritidshuspaket från Jukka-talo får du rådgivning av våra professionella representanter i frågor som berör inledningen av husbygget.

I grundläggningen ingår ett flertal arbetsmoment och det behövs flera olika typer av fackmän för att utföra arbetsmomenten. Det enklaste är att lägga ut hela grundläggningsentreprenaden på en entreprenör som är specialiserad på arbetet. Då är det emellertid viktigt att se till att byggkostnaderna för grundläggningen hålls under kontroll.

Byggkostnaderna för grundläggningen kan orsaka en stor tilläggskostnadspost som inte beaktades när kostnadskalkylen gjordes. Sådana överraskande kostnader kan orsakas av bl.a. pålning av tomten, schaktning, tilläggsfyllnad etc.

Innan tomten anskaffas är det viktigt att besöka t.ex. byggnadstillsynsverket och fråga om markundersökningar har gjorts inom det aktuella området. Om det saknas tillgängliga markundersökningar för området kan man på behändigt sätt utreda markgrunden i området genom att besöka platsen och t.ex. studera byggnadsobjekt i närområdet och eventuellt se efter hur de närmaste husen har grundlagts.