Arbetets ledning

God arbetsledning – lyckat enfamiljshus

I markanvändnings- och bygglagen anges för den som påbörjar ett byggprojekt följande:

”Den som påbörjar ett byggprojekt skall se till att byggnaden planeras och byggs i enlighet med bestämmelserna om byggande samt det beviljade tillståndet. Personen i fråga skall ha tillräckliga förutsättningar att genomföra projektet med hänsyn till dess svårighetsgrad samt ha tillgång till kompetent personal.”

För ledningen av byggarbetet anges:

”Vid byggnadsarbete som kräver tillstånd eller annat godkännande av myndigheterna skall det finnas en person som är ansvarig för utförandet av arbetet och dess kvalitet och som leder byggnadsarbetet och ser till att det utförs i enlighet med bestämmelserna och föreskrifterna om byggande samt det beviljade tillståndet och god byggnadssed (ansvarig arbetsledare). Vid behov skall det vid byggnadsarbete finnas arbetsledare för specialområden enligt vad som bestäms genom förordning.

Den ansvarige arbetsledaren och arbetsledaren för ett specialområde godkänns av kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Byggnadsarbetet får inte påbörjas eller fortsätta, om inte en ansvarig arbetsledare har godkänts. Godkännandet skall återkallas, om det är motiverat på grund av att uppgifterna försummats eller av någon annan motsvarande orsak.”

I samma lag anges dessutom att: ”Den som utarbetar projektbeskrivningar och specialbeskrivningar samt den ansvarige arbetsledaren för byggnadsarbetet och arbetsledaren för ett specialområde skall ha den utbildning och erfarenhet som byggprojektets art och uppgiftens svårighetsgrad förutsätter.”

Byggandet av ett huspaket från Jukka-talo är en tydlig helhet. Oberoende av om du bygger själv eller köper ett nyckelfärdigt hus som byggs av våra partners får du hjälp av Jukka-talos representanter i alla frågor som berör byggandet.

En god arbetsledning är ytterst viktig när ett enfamiljshus byggs. När ett byggprojekt inleds bör den som bygger helst anställa en ansvarig arbetsledare som sköter sin uppgift på ett bra sätt. Många diskussionsspalter innehåller beskrivningar som visar att en kompetent arbetsledare är värd sin vikt i guld under ett byggprojekt.

Byggnadstillsynen på din ort är ett av de bästa ställena där du kan få reda på vilka ansvariga arbetsledare på byggorten som är kompetenta och sköter sin uppgift. Det är i allmänhet bäst att välja en ansvarig arbetsledare som antingen finns på byggorten eller i dess närmaste omgivning. En ansvarig arbetsledare som sköter sin uppgift på ett bra sätt besöker byggplatsen flera tiotals gånger under byggarbetets gång. Slutresultatet är ett framgångsrikt byggprojekt – ett välbyggt enfamiljshus.