Köpa nytt hus

Ett huspaket från Jukka-talo anpassar sig efter dina behov

Ett huspaket från Jukka-talo anpassar sig efter dina behov

Tillräckliga utrymmen och planering av huset

De kontinuerligt strängare energibestämmelserna och höjningen av energipriset påverkar både småhusens planering och familjens val. I planeringsskedet av ett bygge är det ytterst viktigt att fatta rätta beslut om vilka utrymmen som behövs. Enligt en undersökning anser familjerna att en funktionell planlösning är den viktigaste faktorn vid valet av huspaket. Det ska finnas tillräckliga utrymmen och de ska vara funktionella. Onödiga utrymmen däremot kostar extra och förbrukar energi.

Husplanering

Eftersom det hus som ska byggas måste uppfylla kraven i byggnadsplanen finns det skäl att skaffa byggbestämmelserna för byggområdet från ortens byggnadstillsynsmyndighet innan planeringen inleds. I regel placeras huset i sin helhet på tomten så att så stor del av tomten som möjligt i sydlig-västlig riktning används som gårdsplan. På så sätt placeras gårdsplanen antingen framför eller bakom huset.

I allmänhet försöker man placera vistelseutrymmena (vardagsrummet) i den södra eller västra delen av huset. Man kan frångå denna grundregel genom att placera vistelseutrymmena så att man till exempel drar nytta av ett vackert sjölandskap. Om huset placeras i bakkanten av tomten och gårdsplanen kommer mellan huset och en gata placeras även vardagsrummet mot gatan. Vid placeringen av huvudentrén ska man beakta tomtens anslutning till det allmänna gatunätet. Sovrummen kan placeras så att till exempel trafikbuller stör i så liten utsträckning som möjligt eller så att vissa sovrum är skyddade mot familjens övriga boendeljud.

Det är bäst att placera tvätt- och bastuutrymmena så att de kan öppnas mot gårdsplanen eller att passagen ut till gårdsplanen är enkel. Vid placeringen av terrasser bör man ta hänsyn till grannarna samt även beakta väderstrecken så att terrasserna placeras i husets södra eller västra riktning.

Granskning av husets byggkostnader

Du kan ta reda på de totala kostnaderna för ett eget hus med TaloPeli som finns på Jukka-talos webbplats. På detta sätt är det lätt att ta fram lämpliga alternativ för familjens behov av boende, tomtförhållanden och totala byggbudget.

Att köpa ett huspaket

Leveranstiden för ett huspaket är cirka 8 veckor. Därför är det bästa att börja förhandlingarna om huspaketköpet i tillräckligt god tid. Dessutom är det viktigt att beakta att man bland annat måste välja olika entreprenörer efter beslutet att köpa ett huspaket. Under de mest bråda byggtiderna är fackmännen i byggbranschen överlupna av arbete. Därför är det bäst att köpa ett huspaket i god tid så att det är möjligt att välja entreprenörer i tillräckligt god tid medan det ännu finns yrkeskunnig arbetskraft att tillgå.

När ett köp av huspaket blir aktuellt kan du kontakta närmaste representant för Jukka-talo antingen per telefon eller per e-post och komma överens om tiden för ett personligt möte.

Till sidans början

Grundläggningen är en viktig del i byggandet av ett huspaket

Vid planeringen av husgrunden är det bäst att anlita en planerarare av husgrunder som känner de lokala förhållandena. Om du vill vara säker på att inga överraskningar sker i grundläggningskostnaderna är det bäst att anlita en planerare av husgrunder som uppskattar kostnaderna innan du köper tomten.

Grundläggningskostnaderna för ett hus kan lätt utgöra 10 procent av totalkostnaderna för huset i de fall då grunden kan byggas med vanliga grundläggningsmetoder. Om det är nödvändigt att påla under grunden eller att utföra sprängningsarbeten för grunden eller för vatten- och avloppssystemen kan grundläggningskostnaderna växa betydligt.

Grundläggningen av huset består av två huvuddelar: de schaktningsarbeten som behövs för grunden och byggandet av grunden som också innehåller det fyllningsarbete som behövs.

I schaktningsarbetena ingår i allmänhet bortforsling av den jord som grävs bort vid grunden och leverans av det fyllnadsmaterial som behövs för grunden (fyllnadsjord, makadam, sand).

Beslutet om metoden för byggandet av grunden fattas tillsammans med planeraren för husgrunden. Med den upprättade grundläggningsplanen som underlag kan man begära in offerter på byggandet av grunden. Det är bästa att begära in offerter från flera husgrundsentreprenörer och noggrant analysera vad husgrundsentreprenaden innehåller. Grundläggningen innehåller mycket mer än endast byggandet av grundplattan och sockeln.

Till sidans början

Det lönar sig att dränera och bygga dräneringsbrunnarna för huset med omsorg

Dräneringen är en viktig del när grunden byggs för ett huspaket. En vanlig orsak till fuktskador i hus är felaktigt utförda dräneringssystem eller till och med att dränering saknas.

Dräneringen och dräneringsbrunnarna ingår i allmänhet i grundläggningen. Planerna på dränering av grunden och dräneringsbrunnarna upprättas i anslutning till grundläggningsplanerna.

Det är viktigt att dräneringssystemet byggs omsorgsfullt. Vid byggandet måste man se till att lutningen i systemet blir korrekt och att vattnet rinner i den riktningen som det ska rinna enligt planerna. Fel som upptäcks i systemet i ett senare skede är svåra att åtgärda. Om reparationsåtgärder måste vidtas betyder det oftast att hela systemet måste öppnas.

Till sidans början

Anslutningar till ett småhus

I dagsläget har ett småhus ett flertal anslutningar som bör beställas på förhand. På detta sätt undviks otrevliga överraskningar under byggtiden både med tanke på tillgängligheten och på byggbudgeten.

När husbygget inleds är det viktigt att se till att de anslutningsavtal som behövs har ingåtts. Det är också viktigt att beställa anslutningarna i god tid så att de kan byggas i samband med schaktningsarbetena på tomten.

El

Elanslutningen till ett småhus avtalas med innehavaren av det lokala distributionsnätet. I samband med anslutningen får man också information om de krav innehavaren av det lokala distributionsnätet ställer på anslutningen, t.ex. placeringen av huvudcentralen. På landsbygden kan priset för en anslutning medföra stora överraskningar om huset byggs i ett område där det inte direkt kan anslutas till lågspänningsnätet. Då måste innehavaren av distributionsnätet bygga ett mellanspänningsnät och en transformatorstation.

Med fjärrvärme

Vissa småhus i tätorter är belägna i ett område där huset kan anslutas till ett fjärrvärmenät. Vid anslutningen till fjärrvärmenätet krävs att huset har utrymmen för värmeväxlaranläggningen. Innehavaren av fjärrvärmenätet har egna krav på placeringen av denna utrustning och det är viktigt att ta reda på kraven innan huset planeras.

Om det finns möjlighet att ansluta huset till ett fjärrvärmenät är det bäst att ansluta huset till fjärrvärme även om det inte skulle vara obligatoriskt till exempel enligt överlåtelsevillkoren för tomten.

Kabel-tv-nät

I vissa områden finns kabel-tv-nät. Abonnemanget levereras av det lokala kabel-tv-bolaget. Vid anslutningen till ett kabel-tv-system ingår i allmänhet förutom anslutningsavgiften även en månatlig eller årlig användaravgift.

Anslutningen till kabel-tv-nätet är frivillig för husbyggaren. Anskaffningen av en anslutning bestäms av familjens egna behov. När huset ska säljas är det emellertid en fördel om huset är anslutet till kabel-tv-nätet.

Bredbandsanslutning

De lokala telefonbolagen tillhandahåller bredbandsanslutningar för telekommunikation. Bredbandsanslutningarna kan utgöras av anslutningar till telefonnätet eller optiska fiberanslutningar. Om bredbandsanslutningar tillhandahålls i området är det i allmänhet frivilligt att ansluta sig till bredbandet.

Vatten och avlopp

Vatten- och avloppsanslutningarna tillhör de grundläggande anslutningarna för ett hus. Detaljerad information om vatten- och avloppsanslutningarna lämnas av byggortens byggnadstillsynsmyndighet eller det lokala vatten- och avloppsverket.

Till sidans början

Val av fasad till huspaketet

Fasadmaterialet och färgerna på ett småhus bestäms normalt i planbestämmelserna för byggområdet. På landsbygden är föreskrifterna mindre strikta än i tätorterna. De är emellertid bäst i samtliga fall att ta reda på planbestämmelserna i byggområdet innan byggprojektet påbörjas. Vid valet av fasadmaterial får husbyggaren god hjälp av representanten för Jukka-talo som oftast känner planbestämmelserna i de kommuner som ingår i försäljningsområdet.

Träpanel

Även husbyggarens egna preferenser påverkar valet av husets fasadmaterial. Under de senaste åren har träpanel valts till majoriteten av småhus. Fördelarna med träpanel är de ekologiska egenskaperna och de många olika möjligheterna att ytbehandla trävirket. Dessutom ger träpanel dekorationsmöjligheter med stor variation om dekorationer är lämpliga för husmodellens stil. Dessutom kan träpanelen enkelt bytas ut vid behov och då uppstår inget miljöfarligt avfall.

Träpanelen kan monteras på elmenten vid fabriken eller på byggarbetsplatsen.

Putsning

Ett trähus kan också putsas. Putsningen sker i form av så kallad skivputsning där en stenbaserad putsskiva monteras på elementytan ovanpå ventilationsregelverket. Skivan behandlas sedan med grundputs i vilket ett glasfibernät placeras. På detta appliceras mellanputs antingen genom handslipning eller med spruta. Putsningen avslutas med ytputs eller ytmålning.

Flera olika tillverkare producerar skivputsprodukter. I Mellaneuropa har man till exempel lång erfarenhet av skivputsning.

Tegel

Vid sidan av trä är tegel ett traditionellt material för ytbeklädnad av hus. En fördel med tegel är att det är underhållsfritt. Tegelbeklädnad kan monteras normalt på ett elementhus med beaktande av att husgrunden ska ha beredskap för tegel. Vid tegelbeklädnad är det viktigt att ombesörja ventilationen mellan tegel och element. Tegelbeklädnaden fixeras vid elementens stående stomme med fästdon som är tillverkade för detta.

Till sidans början

Montering av hus från Jukka-talo efter behov – från stomresning till nyckelfärdig montering i form av partnerskapsleverans.

I anslutning till köpet av ett Jukka-huspaket är det också möjligt att köpa montering i form av fabriksmontering i önskad omfattning. Kundens alernativ är

– stommontering
– yttertaksmontering
– utvändigt snickarfärdig montering

För montering som utförs av Jukka-talo beviljas två års fabriksgaranti och dessutom monteringstidsgaranti. Genom monteringstidsgarantin kan kunden vara säker på att byggandet av huset kan fortsätta utan problem och att tidtabellen håller.

Vissa husbyggare önskar få sitt huspaket enligt principen nyckelfärdigt. De lokala representanterna för Jukka-talo kan tillsammans med sina samarbetspartners tillhandahålla både huspaketet och nyckelfärdig leverans.

Till sidans början

Uppvärmningssätt i ett monteringsfärdigt hus – målsättningen är alltid energieffektivitet

Besluten om värmekälla och värmedistributionssystem fattas redan när husbygget är i planeringsstadiet. Valet av värmekälla och uppvärmningsmetod påverkar också hur utrymmen reserveras i ett småhus.

I dag är naturligtvis fjärrvärme ett populärt val av uppvärmningsmetod när huset kan anslutas till ett fjärrvärmenät. Jordvärmepumpen är ett nytt populärt uppvärmningssystem. Dessutom används även uppvärmningssystem som bygger på inhemska bränslen, till exempel flis eller pellets. Gemensamt för alla dessa är att de är värmedistributionssystem som baseras på vattencirkulation. Under de senaste åren har det direktverkande elsystemets dominans stegvis minskat. Orsaken är de snabbt stigande elpriserna och klimatmotiven för större användning av förnybara energiformer.

Med tanke på framtiden är det viktigt att välja ett uppvärmningssystem där värmekällan kan bytas enkelt och till rimligt pris. I detta fall är ett vattenbaserat värmedistributionssystem utmärkt som grundlösning.

Målsättningen för år 2020 är nollenerginivå i småhus. I nollenergihus behövs värme främst för att producera tappvarmvatten.

Ventilationen har stor betydelse i uppvärmningssystemet i ett hus eftersom en väl fungerande värmeåtervinning i ventilationssystemet minskar uppvärmningsbehovet. Om värmeåtervinningssystemet är försett med förvärmning av tilluften är det bäst att välja en lösning där förvärmningen av tilluften sker med huvudvärmekällans värmeproduktion.

Till sidans början

Planeringen av ett eget hus börjar med tomten

Först när man har fått tomt är det möjligt att börja husplaneringen på allvar. Då är det möjligt att välja ett hus som är lämpligt för tomten och som storleksmässigt uppfyller byggrättskraven för tomten och planbestämmelserna. Dessutom måste rummen i ett småhus placeras i korrekt ordning enligt väderstrecken.

Det är även viktigt att beakta byggkostnaderna för tomten vid tomtinköpet. I dessa ingår kostnaderna för byggandet av husgrunden, byggandet av anslutningarna och den slutliga utformningen av tomten inklusive fyllnadsjord och markarbeten.

Vid valet av tomt är det viktigt att undersöka planläggningen eller planeringsplanerna för närområdena så att inga tråkiga överraskningar kommer i ett senare skede, till exempel att industribyggnader byggs.

Om det finns industri i området som då och då kan försämra luftkvaliteten kan man kontrollera vindrosen för området. Den visar de rådande vindriktningarna och då kan man avgöra industrianläggningarnas påverkan på den luftkvalitet som råder på tomten.

Trafikbuller kan vara störande för boendet tidvis. Hus kan byggas så att de är skyddade mot buller men skyddet medför i allmänhet extra kostnader. I byggplanerna för området anges bullernivåerna i området. I samtliga fall måste man bygga så att kraven på bullernivå uppfylls och då måste man även svara för kostnaderna.

Till sidans början

Husets gårdsplan är trivsam och säker

Gårdsplanen är ett element som ingår när man bor i eget hus. Ofta ser gårdsplanen kring ett nytt hus öde och tom ut. Det finns behov av en stor mängd planteringar. Vid planeringen är det bästa anlita en fackman för att garantera att gårdsplanen kommer att fungera. En fackman kan skissera hur tomten kommer att se ut om tio år när de planterade växterna har vuxit upp i full storlek.

Om inte en expert planerar tomten kommer husbyggaren lätt att plantera för mycket växtlighet genom att välja växter som inte är lämpliga på området. Växterna kan vara olämpliga på grund av den ljusmängd de utsätts för, känsligheten för köld, den marktäckande effekten etc. Det största felet vid plantering på gårdsplanen uppkommer i allmänhet på grund av att tomten kring ett nytt hus ser tom och öde ut. Då planterar man lätt alltför många växter på gårdsplanen.

Under den tid huset byggs är det viktigt att beakta det byggande som gårdsområdet kräver. I vissa fall kan det bli svårt att transportera matjord till tomtens bakre del om tomten är smal eller så kan marklutningarna på tomten vara felaktiga. Markens lutning kring huset är en mycket viktig del av gårdsområdet. Redan i schaktningsskedet är det viktigt att kontrollera att marken kring huset får rätt lutning när gårdsområdet byggs. Ofta glömmer man bort att cirka 20 cm matjord måste läggas på fyllnadsjorden för anläggningen av gräsmattan.

I dag fäster man stor uppmärksamhet vid byggandet av gårdsområdet kring småhus och man ser gårdsområdet med terrasser och pergolor som en förlängning av vardagsrummet. Barnens behov måste också beaktas när gårdsplanen planeras. De måste få tillräckligt stora och säkra områden för lek och stoj så att inte ens de vildaste lekarna förstör planteringarna.

Till sidans början

Byggandet inleds med en bra planering – Tidtabeller

Tidtabellen för byggandet av ett småhus består av flera delfaktorer. Väl planerat är till hälften utfört. Detta gäller särskilt vid byggande. Genom en väl utförd planering undviker husbyggaren många bekymmer under byggarbetets gång. Ett ofta förekommande bekymmer för en husbyggare är att tidtabellerna inte håller och att de kalkylerade byggkostnaderna överskrids.

Den första fasen i tidtabellen är tomtanskaffningen. Först därefter är det möjligt att börja den faktiska planeringen av huset och att upprätta en byggtidtabell. Det krävs hjälp från en fackman för att upprätta en bra byggtidtabell. Redan vid första mötet med representanten för Jukka-talo kan det vara bra att gå igenom tidtabellen för byggprojektet. Representanten känner till den lokala byggnadstillsynsmyndighetens genomsnittliga handläggningstider för bygglov, leveranstiderna för huspaket etc. När dessa grundpelare i tidtabellen har retts ut är det möjligt att upprätta en tidtabell för själva byggandet. Om huset byggs enligt principen nyckelfärdigt hus i form av partnerskapsbyggande behöver husbyggaren knappt fästa någon annan uppmärksamhet vid tidtabellerna än att komma överens om den tidpunkt då huset ska vara färdigt. När ett nyckelfärdigt eller inflyttningsklart hus byggs svarar husbyggaren för de utvändiga målningsarbetena och för arbetena med gårdsplanen. Då är det naturligtvis viktigt att veta att huset blir färdigt i tid och att eventuell extern arbetskraft som utför de utvändiga avslutande arbetena kan börja sitt arbete enligt avtalad tidtabell.

I Finland är byggandet koncentrerat till sommarsäsongen. Under den mest hektiska byggsäsongen är det därför svårt att få tag på lediga byggarbetare med kort varsel. Det är bäst att boka byggarbetare i god tid redan på vintern innan byggsäsongen kommer igång. Detta gäller även grundläggningsentreprenader, schaktningsarbeten, husteknikentreprenader, montering av inredning etc.

När entreprenadavtal ingås måste man kunna lämna den planerade byggtidtabellen till entreprenörerna så att de säkert har egen arbetskapacitet vid den aktuella tidpunkten. Den som bygger hus på egen hand måste kunna bedöma sina egna resurser korrekt när tidtabellerna upprättas. Då följer byggandet tidtabellen utan att någon försening uppkommer som ställer till besvär för de övriga entreprenörerna som deltar i arbetet.

Enligt Jukka-talos erfarenheter uppkommer ofta den första förseningen när husgrunden byggs. Grunden blir inte färdig i tid enligt den planerade tidtabellen och därför måste leveransen av huspaketet skjutas upp. Detta förskjuter igen hela byggprojektet och försvårar upprättandet av tidtabeller för alla som deltar i byggarbetet. Representanterna för Jukka-talo hjälper till med upprättandet av en bra byggtidplan.

Till sidans början

En fastighetsförmedling hjälper till att sälja den tidigare bostaden

Majoriteten av husbyggarna äger en bostad i ett höghus eller ett radhus och det kommer att bli aktuellt att sälja bostaden i något skede när det nya huset byggs.

Den bästa och säkraste lösningen är att sälja den gamla bostaden innan man engagerar sig i ett nybyggnadsprojekt. På så sätt undviker man risken att hamna i dubbelboendefällan.

Den som säljer en bostad i dag måste enligt lag upplysa köparen om en mängd fakta som berör bostadsbolaget och dess planer för framtiden. Det är bäst att låta en professionell fastighetsförmedlare ta hand om försäljningen av den tidigare bostaden. Då blir uppgörelsen med köparen trygg och säljaren undviker de risker som ingår i affären.

Till sidans början

Finansieringen av ett småhus – med TaloPeli från Jukka-talo gör du enkelt en kostnadskalkyl

Ofta behöver den som bygger ett småhus extern finansiering för husbygget. Vid planeringen av den externa finansieringen är det viktigt att finansieringen är tillräcklig för att genomföra projektet. En underdimensionerad budget kan orsaka oöverstigliga hinder under byggtiden.

När förhandlingarna inleds med banken om att finansiera byggande måste husbyggaren ha en kostnadskalkyl för byggprojektet tillgänglig. De flesta bankerna godkänner byggkostnadskalkyler som utförts med TaloPeli.

Till sidans början

Husbyggarens samarbetspartners

Ett stort antal samarbetspartners kan ingå i ett byggprojekt eller så kan projektet genomföras enligt principen nyckelfärdigt hus i form av partnerskapsbyggande. Då avtalas hela leveransen i ett avtal och i praktiken har man endast en samarbetspartner.

När ett byggprojekt genomförs så att husbyggaren själv leder husbygget eller bygger huset på egen hand kan det finnas tio eller fler samarbetspartners.

När en arbetsprestation eller en varuleverans avtalas med någon samarbetspartner är det säkrast att avtala allt skriftligt eller åtminstone bekräfta ett muntligt avtal till exempel per e-post. Då är alla parter medvetna om vilken leverans, vilket pris och vilken tidtabell som har överenskommits. Representanterna för Jukka-talo har lokalt många samarbetspartners som tillhandahåller byggtjänster och vid behov bygger huset som nyckelfärdig leverans.

Vid valet av samarbetspartners är den ansvariga arbetsledaren en av de viktigaste.

Till sidans början

Husbyggarens tillståndsärenden

För ett husbygge krävs en mängd tillstånd. Det viktigaste är bygglovet. Genom bygglovsförfarandet övervakar man att huset uppfyller planbestämmelserna för området och de krav som ställs på boendet. Ett ny viktig sektor i bygglovsförfarandet är att övervaka att byggnadsplanerna uppfyller de energiföreskrifter som reglerar byggandet.

Handläggningstiderna för ansökan om bygglov varierar från ort till ort och är som kortast endast ett par veckor men under rusningstid kan handläggningstiden förlängas till upp till två månader.

Representanten för Jukka-talo känner bestämmelserna för de lokala planområdena och handläggningstiderna för bygglov. Därför hjälper ett möte med representanten för Jukka-talo redan i inledningsskedet planeringen av projektet och upprättandet av tidtabeller.

Till sidans början

Övervakning och ledning av byggarbetet

Byggandet av hus regleras bland annat av markanvändnings- och bygglagen. Enligt denna lag ska det vid byggnadsarbete som kräver tillstånd eller annat godkännande av myndigheterna finnas en person som är ansvarig för utförandet av arbetet och dess kvalitet och som leder byggnadsarbetet och ser till att det utförs i enlighet med bestämmelserna och föreskrifterna om byggande samt det beviljade tillståndet och god byggnadssed (ansvarig arbetsledare). Vid behov ska det vid byggnadsarbete finnas arbetsledare för specialområden enligt vad som bestäms genom förordning.

Den ansvarige arbetsledaren och arbetsledaren för ett specialområde godkänns av kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Byggnadsarbetet får inte påbörjas eller fortsätta, om inte en ansvarig arbetsledare har godkänts.

Dessutom anges i lagen att den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att byggnaden planeras och byggs i enlighet med bestämmelserna om byggande samt det beviljade tillståndet. Personen i fråga ska ha tillräckliga förutsättningar att genomföra projektet med hänsyn till dess svårighetsgrad samt ha tillgång till kompetent personal.

För att uppfylla skyldigheterna enligt lagen ovan är det viktigt att få en ansvarig arbetsledare i tillräckligt god tid. Representanten för Jukka-talo eller den lokala byggnadstillsynsmyndigheten känner i allmänhet till de ansvariga arbetsledare som är verksamma på orten. För att tillsynen under byggtiden ska bli saklig och tillräcklig är det viktigt att avlöna en ansvarig arbetsledare inom rimligt avstånd från byggplatsen. Man kan ingå ett avtal med den ansvariga arbetsledaren om att leda byggprojektet. Uppdraget kan innehålla bland annat att upprätta tidtabeller, att konkurrensutsätta entreprenörer, att konkurrensutsätta materialleverantörer och att sköta materialinköp.

Till sidans början

Ansvar vid byggande av hus

Det är viktigt att klarlägga ansvarsfrågorna vid byggandet innan husbygget påbörjas i syfte att undvika otrevliga överraskningar under byggtiden eller när projektet är avslutat.

Ansvaren i byggprojektet kan delas upp i flera delar, till exempel i planeringsansvar, ansvar för byggarbetet under byggtiden, garantier efter genomfört byggarbete och arbetarskyddet under byggtiden.

Den som påbörjar ett byggprojekt bör ta reda på alla omständigheter som berör ansvaren till exempel tillsammans med den ansvariga arbetsledaren. Det är viktigt att husbyggaren korrekt förstår vilka situationer under byggandet han ansvarar för själv och i vilka situationer och med vilka avtal ansvaret förs över på någon annan part.

Med tanke på ansvarsfrågorna bör man även ta reda på vilken roll olika parter har i byggandet. I markanvändnings- och bygglagen fastställs ett flertal parter i ett byggprojekt:

Byggherren är en person som påbörjar ett byggprojekt. Byggherre i anslutning till småhus är nästan utan undantag den kommande ägaren av huset.

Huvudplaneraren är en person vars uppgift är att ansvara för utformningen som helhet och att se till att byggplaneringen och specialplanerna för objektet bildar en fungerande helhet. Det ska finnas en huvudplanerare även för småhusprojekt.

Den ansvariga arbetsledaren är en person som ansvarar för att projektet genomförs enligt bygglovet och byggbestämmelserna med tillämpning av god byggpraxis. Alla småhusprojekt måste ha en ansvarig arbetsledare som är godkänd av byggnadstillsynsmyndigheten.

Byggherren utser en huvudgenomförare. Om ingen huvudgenomförare har utsetts är byggherren själv huvudgenomförare vilket i de flesta fall är husets kommande ägare. Om en huvudgenomförare utses separat är det i allmänhet huvudentreprenören. En person som huvudgenomföraren utser ansvarar för arbetarskyddet på en småhusbyggplats. Om inte huvudgenomförare har utsetts ansvarar byggherren för arbetarskyddet och arbetarskyddsplanen. Flera organisationer i byggbranschen har publicerat arbetarskyddsguider för småhusbyggplatser.

Till sidans början

Jukka-representanten som stöd när huset byggs

I normala fall bygger en familj endast ett hus under sin livstid. Det är klart att få husbyggare har så stora kunskaper innan de påbörjar projektet att planeringen av projekt kan genomföras på bästa möjliga sätt.

Representanterna för Jukka-talo bildare ett nät som täcker hela Finland. Det täckande nätet utgör en garanti för att en representant för Jukka-talo finns i närheten av husbyggaren även under den tid byggprojektet pågår.

Representanten för Jukka-talo utgör en viktig del av husbyggarens stödnätverk i projektets planerings- och genomförandefas. Vid det första mötet med representanten för Jukka-hus går man genom familjens boendebehov, tomten och även, som en viktig del, de resurser familjen har reserverat för projektets genomförande. När dessa grundläggande frågor har klarlagts kan representanten komma med förslag om olika genomförandealternativ för en husmodell med beaktande av planbestämmelserna för området. På detta sätt leds projektet in på rätt spår redan från början och man undviker onödigt pendlande mellan olika lösningsalternativ.

När ett beslut om köp av ett huspaket har fattats kan man tillsammans med representanten för Jukka-talo gå igenom projektets praktiska genomförande och genomförandesättet, och då är representantens kunskap om lokala samarbetspartners värdefull för husbyggaren.

I samarbete med representanten kan man även göra en bedömning av byggprojektets kostnader som underlag för finansinstitutet. Representanten disponerar TaloPeli som även kan användas för att beräkna byggkostnaderna för individuellt planerade hus.

Till sidans början